The NetBSD Project

src/libexec/

Click on a directory to enter that directory. Click on a file to display its revision history and to get a chance to display diffs between revisions.

Current directory: [cvs.NetBSD.org] / src / libexec

Current tag: bouyer-xeni386-nbase


File
[BACK] Parent Directory
[DIR] atf-cleanup/
[DIR] atf-exec/
[DIR] atf-format/
[DIR] atf-killpg/
[DIR] atrun/
[DIR] bootpd/
[DIR] bootpgw/
[DIR] bugfiler/
[DIR] comsat/
[DIR] cron/
[DIR] crond/
[DIR] elvispreserve/
[DIR] fingerd/
[DIR] ftp-proxy/
[DIR] ftpd/
[DIR] getNAME/
[DIR] getty/
[DIR] hprop/
[DIR] hpropd/
[DIR] httpd/
[DIR] identd/
[DIR] ipropd-master/
[DIR] ipropd-slave/
[DIR] kadmind/
[DIR] kdc/
[DIR] kfd/
[DIR] kpasswdd/
[DIR] ld.aout_so/
[DIR] ld.elf_so/
[DIR] lfs_cleanerd/
[DIR] mail.local/
[DIR] makekey/
[DIR] makewhatis/
[DIR] rarpd/
[DIR] rexecd/
[DIR] rlogind/
[DIR] rmail/
[DIR] rpc.rquotad/
[DIR] rpc.rstatd/
[DIR] rpc.rusersd/
[DIR] rpc.rwalld/
[DIR] rpc.sprayd/
[DIR] rshd/
[DIR] spamd/
[DIR] spamd-setup/
[DIR] spamlogd/
[DIR] talkd/
[DIR] telnetd/
[DIR] tftpd/
[DIR] utmp_update/
[DIR] uucpd/

NOTE: There are 2 files, but none matches the current tag (bouyer-xeni386-nbase).CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>