The NetBSD Project

src/libexec/

Click on a directory to enter that directory. Click on a file to display its revision history and to get a chance to display diffs between revisions.

Current directory: [cvs.NetBSD.org] / src / libexec


File Rev. Age Author Last log entry
[BACK] Parent Directory        
[DIR] atf-cleanup/        
[DIR] atf-exec/        
[DIR] atf-format/        
[DIR] atf-killpg/        
[DIR] atrun/        
[DIR] bootpd/        
[DIR] bootpgw/        
[DIR] bugfiler/        
[DIR] comsat/        
[DIR] cron/        
[DIR] crond/        
[DIR] elvispreserve/        
[DIR] fingerd/        
[DIR] ftp-proxy/        
[DIR] ftpd/        
[DIR] getNAME/        
[DIR] getty/        
[DIR] hprop/        
[DIR] hpropd/        
[DIR] httpd/        
[DIR] identd/        
[DIR] ipropd-master/        
[DIR] ipropd-slave/        
[DIR] kadmind/        
[DIR] kdc/        
[DIR] kfd/        
[DIR] kpasswdd/        
[DIR] ld.aout_so/        
[DIR] ld.elf_so/        
[DIR] lfs_cleanerd/        
[DIR] mail.local/        
[DIR] makekey/        
[DIR] makewhatis/        
[DIR] rarpd/        
[DIR] rexecd/        
[DIR] rlogind/        
[DIR] rmail/        
[DIR] rpc.rquotad/        
[DIR] rpc.rstatd/        
[DIR] rpc.rusersd/        
[DIR] rpc.rwalld/        
[DIR] rpc.sprayd/        
[DIR] rshd/        
[DIR] spamd/        
[DIR] spamd-setup/        
[DIR] spamlogd/        
[DIR] talkd/        
[DIR] telnetd/        
[DIR] tftpd/        
[DIR] utmp_update/        
[DIR] uucpd/        
[TXT] Makefile  1.64   5 months  nia   build system: Revert all the recent additions of MK[...] knobs that allow condit...
[TXT] Makefile.inc  1.9   10 years  dholland   Make WARNS=5 the default here.


CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>