[BACK]Return to sv.msg CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls

File: [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls / sv.msg (download)

Revision 1.1, Mon Apr 28 21:36:46 1997 UTC (23 years, 3 months ago) by ragge
Branch: MAIN
CVS Tags: wrstuden-devbsize-base, wrstuden-devbsize-19991221, wrstuden-devbsize, netbsd-1-4-base, netbsd-1-4-RELEASE, netbsd-1-4-PATCH003, netbsd-1-4-PATCH002, netbsd-1-4-PATCH001, netbsd-1-4, netbsd-1-3-base, netbsd-1-3-RELEASE, netbsd-1-3-PATCH003-CANDIDATE2, netbsd-1-3-PATCH003-CANDIDATE1, netbsd-1-3-PATCH003-CANDIDATE0, netbsd-1-3-PATCH003, netbsd-1-3-PATCH002, netbsd-1-3-PATCH001, netbsd-1-3-BETA, netbsd-1-3, comdex-fall-1999-base, comdex-fall-1999

Svensk meddelandekatalog, ursprungligen skriven av Martin Kullberg.
(frolix@ludd.luth.se)

$set 1
$ EPERM
1 OtilléÕen operation
$ ENOENT
2 Filen eller katalogen finns ej
$ ESRCH
3 Denna process finns ej
$ EINTR
4 Avbrutet systemanrop
$ EIO
5 In-/utmatningsfel
$ ENXIO
6 Enheten çÓ ej konfigurerad
$ E2BIG
7 Argumentlistan çÓ f léÏg
$ ENOEXEC
8 Ej kbar fil
$ EBADF
9 Felaktigt filhandtag
$ ECHILD
10 Inga barnprocesser
$ EDEADLK
11 Undvek resursdlçÈe
$ ENOMEM
12 Kan ej erhéÍla minne
$ EACCES
13 TillstéÏd nekas
$ EFAULT
14 Felaktig adress
$ ENOTBLK
15 Blockenhet krç×s
$ EBUSY
16 Enheten çÓ upptagen
$ EEXIST
17 Filen finns redan
$ EXDEV
18 LçÏken korsar enheter
$ ENODEV
19 Enheten ster ej operationen
$ ENOTDIR
20 Äò ej en katalog
$ EISDIR
21 Äò en katalog
$ EINVAL
22 Ogiltigt argument
$ ENFILE
23 Föò måîga öðpna filer i systemet
$ EMFILE
24 Föò måîga öðpna filer
$ ENOTTY
25 Oläíplig ioctl föò enheten
$ ETXTBSY
26 Programfilen äò upptagen
$ EFBIG
27 Filen äò föò stor
$ ENOSPC
28 Inget utrymme kvar penheten
$ ESPIPE
29 Otillåôen söëning
$ EROFS
30 Skrivskyddat filsystem
$ EMLINK
31 Föò måîga läîkar
$ EPIPE
32 Avbruten kommunikationskanal
$ EDOM
33 Numeriskt argument utanföò domäîen
$ ERANGE
34 Resultatet äò föò stort
$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
35 Resursen äò tillfäìligt otillgäîglig
$ EINPROGRESS
36 Operationen äò igåîg
$ EALREADY
37 Operationen äò redan igåîg
$ ENOTSOCK
38 Sockeloperation picke-sockel
$ EDESTADDRREQ
39 Destinationsadress erfordras
$ EMSGSIZE
40 Föò låîgt meddelande
$ EPROTOTYPE
41 Fel protokolltyp föò sockeln
$ ENOPROTOOPT
42 Protokollet otillgäîgligt
$ EPROTONOSUPPORT
43 Protokollet äò ej understöôt
$ ESOCKTNOSUPPORT
44 Sockeltypen äò ej understöäd
$ EOPNOTSUPP
45 Operationen äò ej understöäd
$ EPFNOSUPPORT
46 Protokollfamiljen äò ej understöäd
$ EAFNOSUPPORT
47 Adressfamiljen äò ej understöäd av protokollfamiljen
$ EADDRINUSE
48 Adressen äò upptagen
$ EADDRNOTAVAIL
49 Kan ej tilldela den begäòda adressen
$ ENETDOWN
50 Näôverket fungerar inte
$ ENETUNREACH
51 Näôverket äò ej kontaktbart
$ ENETRESET
52 Näôverket tappade kontakten vid åôerstäìlningen
$ ECONNABORTED
53 Mjukvara orsakade nedkoppling
$ ECONNRESET
54 Motparten avbröô uppkopplingen
$ ENOBUFS
55 Inget buffertutrymme tillgäîgligt
$ EISCONN
56 Sockeln äò redan uppkopplad
$ ENOTCONN
57 Sockeln äò ej uppkopplad
$ ESHUTDOWN
58 Kan ej säîda efter att sockeln nedkopplats
$ ETOOMANYREFS
59 Föò måîga referenser: kan inte delas
$ ETIMEDOUT
60 Uppkopplingstiden tog slut
$ ECONNREFUSED
61 Uppkopplingen nekad
$ ELOOP
62 Föò måîga nivåår av symboliska läîkar
$ ENAMETOOLONG
63 Alldeles föò låîgt filnamn
$ EHOSTDOWN
64 Väòddatorn äò nere
$ EHOSTUNREACH
65 Väç till väòddatorn saknas
$ ENOTEMPTY
66 Katalogen ej tom
$ EPROCLIM
67 Föò måîga processer
$ EUSERS
68 Föò måîga anväîdare
$ EDQUOT
69 Diskkvot ööerskriden
$ ESTALE
70 Inaktuellt NFS-filhandtag
$ EREMOTE
71 Föò måîga fjäòrnivåår i söëväçen
$ EBADRPC
72 Felaktig RPC-struktur
$ ERPCMISMATCH
73 Felaktig RPC-version
$ EPROGUNAVAIL
74 RPC-programmet otillgäîgligt
$ EPROGMISMATCH
75 Fel programversion
$ EPROCUNAVAIL
76 Felaktig procedur föò programmet
$ ENOLCK
77 Inga låó tillgäîgliga
$ ENOSYS
78 Funktionen äò ej implementerad
$ EFTYPE
79 Oläíplig filtyp eller format
$set 2
$ SIGHUP
1 Läçg p$ SIGINT
2 Avbryt
$ SIGQUIT
3 Avsluta
$ SIGILL
4 Olaglig instruktion
$ SIGTRAP
5 Spåò- eller brytpunktsfäìla
$ SIGABRT
6 Avslutsfäìla
$ SIGEMT
7 Emuleringsfäìla
$ SIGFPE
8 Flyttalsavbrott
$ SIGKILL
9 Dräðt
$ SIGBUS
10 Bussfel
$ SIGSEGV
11 Segmentfel
$ SIGSYS
12 Felaktigt systemanrop
$ SIGPIPE
13 Avbruten kommunikationskanal
$ SIGALRM
14 Äçgklocka
$ SIGTERM
15 Terminerad
$ SIGURG
16 Bråäskande In/Ut-tillståîd
$ SIGSTOP
17 Stoppad (signal)
$ SIGTSTP
18 Stoppad
$ SIGCONT
19 Fortsäôter
$ SIGCHLD
20 Barn avslutat
$ SIGTTIN
21 Stoppad (terminalinmatning)
$ SIGTTOU
22 Stoppad (terminalutmatning)
$ SIGIO
23 In- och utmatning möêlig
$ SIGXCPU
24 Cputidsgräîsen ööerskriden
$ SIGXFSZ
25 Filstorleksgräîsen ööerskriden
$ SIGVTALRM
26 Virituella äçgklockan ringde
$ SIGPROF
27 Profileringsäçgklockan ringde
$ SIGWINCH
28 Föîsterstorleken äîdras
$ SIGINFO
29 Informationsföòfråçan
$ SIGUSR1
30 Anväîdardefinierad signal 1
$ SIGUSR2
31 Anväîdardefinierad signal 2