[BACK]Return to sk.msg CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls

File: [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls / sk.msg (download)

Revision 1.4, Tue Feb 21 15:20:03 2006 UTC (15 years, 1 month ago) by salo
Branch: MAIN
CVS Tags: yamt-pf42-baseX, yamt-pf42-base4, yamt-pf42-base3, yamt-pf42-base2, yamt-pf42-base, yamt-pf42, yamt-pagecache-tag8, yamt-pagecache-base9, yamt-pagecache-base8, yamt-pagecache-base7, yamt-pagecache-base6, yamt-pagecache-base5, yamt-pagecache-base4, yamt-pagecache-base3, yamt-pagecache-base2, yamt-pagecache-base, yamt-pagecache, wrstuden-revivesa-base-3, wrstuden-revivesa-base-2, wrstuden-revivesa-base-1, wrstuden-revivesa-base, wrstuden-revivesa, wrstuden-fixsa-newbase, wrstuden-fixsa-base-1, wrstuden-fixsa-base, wrstuden-fixsa, tls-maxphys-base, tls-maxphys, tls-earlyentropy-base, tls-earlyentropy, riastradh-xf86-video-intel-2-7-1-pre-2-21-15, riastradh-drm2-base3, riastradh-drm2-base2, riastradh-drm2-base1, riastradh-drm2-base, riastradh-drm2, prg-localcount2-base3, prg-localcount2-base2, prg-localcount2-base1, prg-localcount2-base, prg-localcount2, phil-wifi-base, phil-wifi-20200421, phil-wifi-20200411, phil-wifi-20200406, phil-wifi-20191119, phil-wifi-20190609, phil-wifi, pgoyette-localcount-base, pgoyette-localcount-20170426, pgoyette-localcount-20170320, pgoyette-localcount-20170107, pgoyette-localcount-20161104, pgoyette-localcount-20160806, pgoyette-localcount-20160726, pgoyette-localcount, pgoyette-compat-merge-20190127, pgoyette-compat-base, pgoyette-compat-20190127, pgoyette-compat-20190118, pgoyette-compat-1226, pgoyette-compat-1126, pgoyette-compat-1020, pgoyette-compat-0930, pgoyette-compat-0906, pgoyette-compat-0728, pgoyette-compat-0625, pgoyette-compat-0521, pgoyette-compat-0502, pgoyette-compat-0422, pgoyette-compat-0415, pgoyette-compat-0407, pgoyette-compat-0330, pgoyette-compat-0322, pgoyette-compat-0315, pgoyette-compat, perseant-stdc-iso10646-base, perseant-stdc-iso10646, netbsd-9-base, netbsd-9-1-RELEASE, netbsd-9-0-RELEASE, netbsd-9-0-RC2, netbsd-9-0-RC1, netbsd-9, netbsd-8-base, netbsd-8-2-RELEASE, netbsd-8-1-RELEASE, netbsd-8-1-RC1, netbsd-8-0-RELEASE, netbsd-8-0-RC2, netbsd-8-0-RC1, netbsd-8, netbsd-7-nhusb-base-20170116, netbsd-7-nhusb-base, netbsd-7-nhusb, netbsd-7-base, netbsd-7-2-RELEASE, netbsd-7-1-RELEASE, netbsd-7-1-RC2, netbsd-7-1-RC1, netbsd-7-1-2-RELEASE, netbsd-7-1-1-RELEASE, netbsd-7-1, netbsd-7-0-RELEASE, netbsd-7-0-RC3, netbsd-7-0-RC2, netbsd-7-0-RC1, netbsd-7-0-2-RELEASE, netbsd-7-0-1-RELEASE, netbsd-7-0, netbsd-7, netbsd-6-base, netbsd-6-1-RELEASE, netbsd-6-1-RC4, netbsd-6-1-RC3, netbsd-6-1-RC2, netbsd-6-1-RC1, netbsd-6-1-5-RELEASE, netbsd-6-1-4-RELEASE, netbsd-6-1-3-RELEASE, netbsd-6-1-2-RELEASE, netbsd-6-1-1-RELEASE, netbsd-6-1, netbsd-6-0-RELEASE, netbsd-6-0-RC2, netbsd-6-0-RC1, netbsd-6-0-6-RELEASE, netbsd-6-0-5-RELEASE, netbsd-6-0-4-RELEASE, netbsd-6-0-3-RELEASE, netbsd-6-0-2-RELEASE, netbsd-6-0-1-RELEASE, netbsd-6-0, netbsd-6, netbsd-5-base, netbsd-5-2-RELEASE, netbsd-5-2-RC1, netbsd-5-2-3-RELEASE, netbsd-5-2-2-RELEASE, netbsd-5-2-1-RELEASE, netbsd-5-2, netbsd-5-1-RELEASE, netbsd-5-1-RC4, netbsd-5-1-RC3, netbsd-5-1-RC2, netbsd-5-1-RC1, netbsd-5-1-5-RELEASE, netbsd-5-1-4-RELEASE, netbsd-5-1-3-RELEASE, netbsd-5-1-2-RELEASE, netbsd-5-1-1-RELEASE, netbsd-5-1, netbsd-5-0-RELEASE, netbsd-5-0-RC4, netbsd-5-0-RC3, netbsd-5-0-RC2, netbsd-5-0-RC1, netbsd-5-0-2-RELEASE, netbsd-5-0-1-RELEASE, netbsd-5-0, netbsd-5, netbsd-4-base, netbsd-4-0-RELEASE, netbsd-4-0-RC5, netbsd-4-0-RC4, netbsd-4-0-RC3, netbsd-4-0-RC2, netbsd-4-0-RC1, netbsd-4-0-1-RELEASE, netbsd-4-0, netbsd-4, mjf-devfs2-base, mjf-devfs2, matt-premerge-20091211, matt-nb8-mediatek-base, matt-nb8-mediatek, matt-nb6-plus-nbase, matt-nb6-plus-base, matt-nb6-plus, matt-nb5-pq3-base, matt-nb5-pq3, matt-nb5-mips64-u2-k2-k4-k7-k8-k9, matt-nb5-mips64-u1-k1-k5, matt-nb5-mips64-premerge-20101231, matt-nb5-mips64-premerge-20091211, matt-nb5-mips64-k15, matt-nb5-mips64, matt-nb4-mips64-k7-u2a-k9b, matt-mips64-premerge-20101231, matt-mips64-base2, matt-mips64-base, matt-mips64, matt-armv6-prevmlocking, matt-armv6-nbase, matt-armv6-base, matt-armv6, localcount-20160914, keiichi-mipv6-base, keiichi-mipv6, jym-xensuspend-nbase, jym-xensuspend-base, jym-xensuspend, is-mlppp-base, is-mlppp, hpcarm-cleanup-nbase, hpcarm-cleanup-base, hpcarm-cleanup, cube-autoconf-base, cube-autoconf, christos-time_t-nbase, christos-time_t-base, christos-time_t, cherry-xenmp-base, cherry-xenmp, bouyer-socketcan-base1, bouyer-socketcan-base, bouyer-socketcan, bouyer-quota2-nbase, bouyer-quota2-base, bouyer-quota2, agc-symver-base, agc-symver, abandoned-netbsd-4-base, abandoned-netbsd-4, HEAD
Changes since 1.3: +6 -0 lines

Translate new messages.

$set 1
$ EPERM
1 OperáÄia nie je povolen$ ENOENT
2 Neexistuji sor alebo adresáÓ
$ ESRCH
3 Proces neexistuje
$ EINTR
4 SystńÎovvolanie prerušĺn$ EIO
5 Chyba vstupu/výótupu
$ ENXIO
6 Zariadenie nie je nakonfigurovan$ E2BIG
7 Príěidlhzoznam argumentov
$ ENOEXEC
8 Chybnformáô spustenéčo súâoru
$ EBADF
9 Chybndeskriptor súâoru
$ ECHILD
10 Neexistuje žéaden potomok procesu
$ EDEADLK
11 Bolo zabráîenzablokovaniu prostriedku
$ ENOMEM
12 Nie je možîpridelipamäť
$ EACCES
13 Príótup odmietnut$ EFAULT
14 Chybnadresa
$ ENOTBLK
15 Vyžádovanblokovzariadenie
$ EBUSY
16 Zariadenie je používan$ EEXIST
17 Súâor existuje
$ EXDEV
18 Odkaz medzi zariadeniami
$ ENODEV
19 Operáăia nie je zariadeníí podporovan$ ENOTDIR
20 Nie je adresáň
$ EISDIR
21 Je adresáň
$ EINVAL
22 Chybnargument
$ ENFILE
23 Priveľá otvorenýăh súâorov v systéíe
$ EMFILE
24 Priveľá otvorenýăh súâorov
$ ENOTTY
25 Nevhodnioctl pre danzariadenie
$ ETXTBSY
26 Textovsúâor je používan$ EFBIG
27 Súâor je príěiveľë$ ENOSPC
28 Na zariadennie je voľîmiesto
$ ESPIPE
29 Nepríđustnnastavenie pozíăie
$ EROFS
30 Súâorovsystéí je len na čítanie
$ EMLINK
31 Priveľá odkazov
$ EPIPE
32 Prerušĺnrúňa
$ EDOM
33 Číselnargument mimo definičîobor
$ ERANGE
34 Výóledok príěiveľëalebo príěimal$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
35 Zdroj je dočásne nedostupn$ EINPROGRESS
36 Operáăia práöe prebieha
$ EALREADY
37 Operáăia uprebieha
$ ENOTSOCK
38 Socketovoperáăia na objekte, ktornie je socket
$ EDESTADDRREQ
39 Vyžádovancieľďvadresa
$ EMSGSIZE
40 Príěidlhspráöa
$ EPROTOTYPE
41 Protokol nie je socketom podporovan$ ENOPROTOOPT
42 Protokol nie je k dispozíăii
$ EPROTONOSUPPORT
43 Protokol nie je podporovan$ ESOCKTNOSUPPORT
44 Typ socketu nie je podporovan$ EOPNOTSUPP
45 Operáăia nie je podporovan$ EPFNOSUPPORT
46 Rodina protokolov nie je podporovan$ EAFNOSUPPORT
47 Rodina adries nie je podporovanrodinou protokolov
$ EADDRINUSE
48 Adresa je upoužívan$ EADDRNOTAVAIL
49 Nie je možîpridelipožádovanadresu
$ ENETDOWN
50 Sieje nefunkčî$ ENETUNREACH
51 Sieje nedostupn$ ENETRESET
52 Siezrušéla spojenie po resete
$ ECONNABORTED
53 Program spôóobil ukončĺnie spojenia
$ ECONNRESET
54 Spojenie zrušĺndruhou stranou
$ ENOBUFS
55 Vyrovnáöacia pamäť nie je k dispozíăii
$ EISCONN
56 Socket je upripojen$ ENOTCONN
57 Socket nie je pripojen$ ESHUTDOWN
58 Nie je možîposielapo uzavretsocketu
$ ETOOMANYREFS
59 Príěimnoho odkazov: nie je možîspoji$ ETIMEDOUT
60 Čásovlimit pre spojenie vypršál
$ ECONNREFUSED
61 Spojenie odmietnut$ ELOOP
62 Priveľá úňovnsymbolickýăh odkazov
$ ENAMETOOLONG
63 Meno súâoru príěidlh$ EHOSTDOWN
64 Vzdialenuzol je odpojen$ EHOSTUNREACH
65 Neexistuje cesta k vzdialenéíu uzlu
$ ENOTEMPTY
66 Adresáň nie je práúdny
$ EPROCLIM
67 Priveľá procesov
$ EUSERS
68 Priveľá používateľďv
$ EDQUOT
69 Diskovkvóôa prekročĺn$ ESTALE
70 ZastaralNFS súâorovukazate$ EREMOTE
71 Priveľá úňovnvzdialenéčo v ceste
$ EBADRPC
72 RPC šôruktúňa je chybn$ ERPCMISMATCH
73 Chybnverzia RPC
$ EPROGUNAVAIL
74 RPC program nie je k dispozíăii
$ EPROGMISMATCH
75 Chybnverzia RPC programu
$ EPROCUNAVAIL
76 ChybnRPC procedúňa pre program
$ ENOLCK
77 Záíky nie sk dispozíăii
$ ENOSYS
78 Funkcia nie je implementovan$ EFTYPE
79 Nevhodntyp alebo formáô súâoru
$ EAUTH
80 Overenie práö neúópešî$ ENEEDAUTH
81 Vyžádovanoverovacobjekt
$ EIDRM
82 Identifikáôor odstráîen$ ENOMSG
83 Neexistuje spráöa žĺlanéčo typu
$ EOVERFLOW
84 Hodnota je pre dandáôovtyp priveľë$ EILSEQ
85 Nepríđustnpostupnosbajtov
$ ENOTSUP
86 Nie je podporovan$ ECANCELED
87 Operáăia zrušĺn$ EBADMSG
88 Chybnalebo porušĺnspráöa
$ ENODATA
89 Žéadna spráöa nie je k dispozíăii
$ ENOSR
90 Žéadne STREAM zdroje
$ ENOSTR
91 Nie je STREAM
$ ETIME
92 Čásovlimit pre STREAM ioctl vypršál
$ ENOATTR
93 Atribúô nenáęden$ EMULTIHOP
94 Pokus o spojenie cez viacero uzlov
$ ENOLINK
95 Odkaz bol pretrhnut$ EPROTO
96 Chyba protokolu
$set 2
$ SIGHUP
1 Termináě odpojen$ SIGINT
2 Prerušĺnie
$ SIGQUIT
3 Koniec
$ SIGILL
4 Chybninšôrukcia
$ SIGTRAP
5 Trasovacia/ladiaca inšôrukcia
$ SIGABRT
6 Náóilnukončĺnie
$ SIGEMT
7 Emulovaninšôrukcia
$ SIGFPE
8 Výîimka pohyblivej ráäovej čéarky
$ SIGKILL
9 Zabit$ SIGBUS
10 Chyba na zbernici
$ SIGSEGV
11 Chyba segmentáăie
$ SIGSYS
12 Chybnsystéíovvolanie
$ SIGPIPE
13 Prerušĺnrúňa
$ SIGALRM
14 Budíë
$ SIGTERM
15 Ukončĺn$ SIGURG
16 Naliehavvstupnvýótupnstav
$ SIGSTOP
17 Pozastaven(signáě)
$ SIGTSTP
18 Pozastaven$ SIGCONT
19 Pokračďvanie
$ SIGCHLD
20 Potomok procesu ukončĺn$ SIGTTIN
21 Pozastaven(termináěovvstup)
$ SIGTTOU
22 Pozastaven(termináěovvýótup)
$ SIGIO
23 Vstup/výótup možî$ SIGXCPU
24 Prekročĺnčásovlimit pre procesor
$ SIGXFSZ
25 Prekročĺnlimit veľëosti súâoru
$ SIGVTALRM
26 Vypršál virtuáěny čásova$ SIGPROF
27 Vypršál profilovacčásova$ SIGWINCH
28 Veľëosokna zmenen$ SIGINFO
29 Žéadoso informáăiu
$ SIGUSR1
30 Používateľďm definovansignáě 1
$ SIGUSR2
31 Používateľďm definovansignáě 2
$ SIGPWR
32 Zlyhanie/opakovanspustenie napáęania