[BACK]Return to ca.msg CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls

File: [cvs.NetBSD.org] / src / lib / libc / nls / ca.msg (download)

Revision 1.5, Tue Feb 21 08:51:20 2006 UTC (15 years, 2 months ago) by jmmv
Branch: MAIN
CVS Tags: yamt-pf42-baseX, yamt-pf42-base4, yamt-pf42-base3, yamt-pf42-base2, yamt-pf42-base, yamt-pf42, yamt-pagecache-tag8, yamt-pagecache-base9, yamt-pagecache-base8, yamt-pagecache-base7, yamt-pagecache-base6, yamt-pagecache-base5, yamt-pagecache-base4, yamt-pagecache-base3, yamt-pagecache-base2, yamt-pagecache-base, yamt-pagecache, wrstuden-revivesa-base-3, wrstuden-revivesa-base-2, wrstuden-revivesa-base-1, wrstuden-revivesa-base, wrstuden-revivesa, wrstuden-fixsa-newbase, wrstuden-fixsa-base-1, wrstuden-fixsa-base, wrstuden-fixsa, tls-maxphys-base, tls-maxphys, tls-earlyentropy-base, tls-earlyentropy, riastradh-xf86-video-intel-2-7-1-pre-2-21-15, riastradh-drm2-base3, riastradh-drm2-base2, riastradh-drm2-base1, riastradh-drm2-base, riastradh-drm2, prg-localcount2-base3, prg-localcount2-base2, prg-localcount2-base1, prg-localcount2-base, prg-localcount2, phil-wifi-base, phil-wifi-20200421, phil-wifi-20200411, phil-wifi-20200406, phil-wifi-20191119, phil-wifi-20190609, phil-wifi, pgoyette-localcount-base, pgoyette-localcount-20170426, pgoyette-localcount-20170320, pgoyette-localcount-20170107, pgoyette-localcount-20161104, pgoyette-localcount-20160806, pgoyette-localcount-20160726, pgoyette-localcount, pgoyette-compat-merge-20190127, pgoyette-compat-base, pgoyette-compat-20190127, pgoyette-compat-20190118, pgoyette-compat-1226, pgoyette-compat-1126, pgoyette-compat-1020, pgoyette-compat-0930, pgoyette-compat-0906, pgoyette-compat-0728, pgoyette-compat-0625, pgoyette-compat-0521, pgoyette-compat-0502, pgoyette-compat-0422, pgoyette-compat-0415, pgoyette-compat-0407, pgoyette-compat-0330, pgoyette-compat-0322, pgoyette-compat-0315, pgoyette-compat, perseant-stdc-iso10646-base, perseant-stdc-iso10646, netbsd-9-base, netbsd-9-1-RELEASE, netbsd-9-0-RELEASE, netbsd-9-0-RC2, netbsd-9-0-RC1, netbsd-9, netbsd-8-base, netbsd-8-2-RELEASE, netbsd-8-1-RELEASE, netbsd-8-1-RC1, netbsd-8-0-RELEASE, netbsd-8-0-RC2, netbsd-8-0-RC1, netbsd-8, netbsd-7-nhusb-base-20170116, netbsd-7-nhusb-base, netbsd-7-nhusb, netbsd-7-base, netbsd-7-2-RELEASE, netbsd-7-1-RELEASE, netbsd-7-1-RC2, netbsd-7-1-RC1, netbsd-7-1-2-RELEASE, netbsd-7-1-1-RELEASE, netbsd-7-1, netbsd-7-0-RELEASE, netbsd-7-0-RC3, netbsd-7-0-RC2, netbsd-7-0-RC1, netbsd-7-0-2-RELEASE, netbsd-7-0-1-RELEASE, netbsd-7-0, netbsd-7, netbsd-6-base, netbsd-6-1-RELEASE, netbsd-6-1-RC4, netbsd-6-1-RC3, netbsd-6-1-RC2, netbsd-6-1-RC1, netbsd-6-1-5-RELEASE, netbsd-6-1-4-RELEASE, netbsd-6-1-3-RELEASE, netbsd-6-1-2-RELEASE, netbsd-6-1-1-RELEASE, netbsd-6-1, netbsd-6-0-RELEASE, netbsd-6-0-RC2, netbsd-6-0-RC1, netbsd-6-0-6-RELEASE, netbsd-6-0-5-RELEASE, netbsd-6-0-4-RELEASE, netbsd-6-0-3-RELEASE, netbsd-6-0-2-RELEASE, netbsd-6-0-1-RELEASE, netbsd-6-0, netbsd-6, netbsd-5-base, netbsd-5-2-RELEASE, netbsd-5-2-RC1, netbsd-5-2-3-RELEASE, netbsd-5-2-2-RELEASE, netbsd-5-2-1-RELEASE, netbsd-5-2, netbsd-5-1-RELEASE, netbsd-5-1-RC4, netbsd-5-1-RC3, netbsd-5-1-RC2, netbsd-5-1-RC1, netbsd-5-1-5-RELEASE, netbsd-5-1-4-RELEASE, netbsd-5-1-3-RELEASE, netbsd-5-1-2-RELEASE, netbsd-5-1-1-RELEASE, netbsd-5-1, netbsd-5-0-RELEASE, netbsd-5-0-RC4, netbsd-5-0-RC3, netbsd-5-0-RC2, netbsd-5-0-RC1, netbsd-5-0-2-RELEASE, netbsd-5-0-1-RELEASE, netbsd-5-0, netbsd-5, netbsd-4-base, netbsd-4-0-RELEASE, netbsd-4-0-RC5, netbsd-4-0-RC4, netbsd-4-0-RC3, netbsd-4-0-RC2, netbsd-4-0-RC1, netbsd-4-0-1-RELEASE, netbsd-4-0, netbsd-4, mjf-devfs2-base, mjf-devfs2, matt-premerge-20091211, matt-nb8-mediatek-base, matt-nb8-mediatek, matt-nb6-plus-nbase, matt-nb6-plus-base, matt-nb6-plus, matt-nb5-pq3-base, matt-nb5-pq3, matt-nb5-mips64-u2-k2-k4-k7-k8-k9, matt-nb5-mips64-u1-k1-k5, matt-nb5-mips64-premerge-20101231, matt-nb5-mips64-premerge-20091211, matt-nb5-mips64-k15, matt-nb5-mips64, matt-nb4-mips64-k7-u2a-k9b, matt-mips64-premerge-20101231, matt-mips64-base2, matt-mips64-base, matt-mips64, matt-armv6-prevmlocking, matt-armv6-nbase, matt-armv6-base, matt-armv6, localcount-20160914, keiichi-mipv6-base, keiichi-mipv6, jym-xensuspend-nbase, jym-xensuspend-base, jym-xensuspend, is-mlppp-base, is-mlppp, hpcarm-cleanup-nbase, hpcarm-cleanup-base, hpcarm-cleanup, cube-autoconf-base, cube-autoconf, christos-time_t-nbase, christos-time_t-base, christos-time_t, cherry-xenmp-base, cherry-xenmp, bouyer-socketcan-base1, bouyer-socketcan-base, bouyer-socketcan, bouyer-quota2-nbase, bouyer-quota2-base, bouyer-quota2, agc-symver-base, agc-symver, abandoned-netbsd-4-base, abandoned-netbsd-4, HEAD
Changes since 1.4: +6 -0 lines

Translate three new messages.

$set 1
$ EPERM
1 Operacino permesa
$ ENOENT
2 Arxiu o directori inexistent
$ ESRCH
3 Proc inexistent
$ EINTR
4 Crida del sistema interrompuda
$ EIO
5 Error d'entrada/sortida
$ ENXIO
6 Dispositiu no configurat
$ E2BIG
7 Llista de paretres massa llarga
$ ENOEXEC
8 Error en el format de l'executable
$ EBADF
9 Descriptor d'arxiu incorrecte
$ ECHILD
10 No hi ha processos fills
$ EDEADLK
11 S'ha evitat el bloqueig del recurs
$ ENOMEM
12 No es pot assignar la memia demanada
$ EACCES
13 Perm denegat
$ EFAULT
14 Adre incorrecta
$ ENOTBLK
15 Es necessita un dispositiu de blocs
$ EBUSY
16 Dispositiu ocupat
$ EEXIST
17 L'arxiu ja existeix
$ EXDEV
18 Enllaentre dispositius
$ ENODEV
19 Operacino suportada pel dispositiu
$ ENOTDIR
20 No  un directori
$ EISDIR
21  un directori
$ EINVAL
22 Paretre incorrecte
$ ENFILE
23 Hi ha massa arxius oberts al sistema
$ EMFILE
24 Hi ha massa arxius oberts
$ ENOTTY
25 L'ioctl no  adecuat per al dispositiu
$ ETXTBSY
26 Arxiu de text ocupat
$ EFBIG
27 Arxiu massa gran
$ ENOSPC
28 No queda espai lliure en el dispositiu
$ ESPIPE
29 Cerca ilegal
$ EROFS
30 Sistema d'arxius de nom lectura
$ EMLINK
31 Massa enllas
$ EPIPE
32 Canal (pipe) trencat
$ EDOM
33 El resultat surt fora de rang
$ ERANGE
34 Resultat massa gran
$ EAGAIN, EWOULDBLOCK
35 El recurs no estdisponible temporalment
$ EINPROGRESS
36 L'operacies troba en progr actualment
$ EALREADY
37 L'operacija es troba en progr
$ ENOTSOCK
38 Operacide tipus socket en quelcom que no ho 
$ EDESTADDRREQ
39 Es requereix l'adre de dest$ EMSGSIZE
40 Missatge massa llarg
$ EPROTOTYPE
41 Tipus de protocol incorrecte per al socket
$ ENOPROTOOPT
42 Protocol no disponible
$ EPROTONOSUPPORT
43 Protocol no suportat
$ ESOCKTNOSUPPORT
44 Tipus de socket no suportat
$ EOPNOTSUPP
45 Operacino suportada
$ EPFNOSUPPORT
46 Famia de protocols no suportada
$ EAFNOSUPPORT
47 Famia d'adreces no suportada per la famia de protocols
$ EADDRINUSE
48 L'adre ja es troba en 
$ EADDRNOTAVAIL
49 No es pot assignar l'adre demanada
$ ENETDOWN
50 La xarxa no es troba disponible
$ ENETUNREACH
51 No es pot accedir a la xarxa
$ ENETRESET
52 La connexia la xarxa s'ha perdut durant la reinicialitzaci$ ECONNABORTED
53 El programari ha causat l'avort de la connexi$ ECONNRESET
54 L'interlocutor ha reinicialitzat la comunicaci$ ENOBUFS
55 No hi ha prou espai per a la memoria intermia (buffer)
$ EISCONN
56 El socket ja es troba connectat
$ ENOTCONN
57 El socket no es troba connectat
$ ESHUTDOWN
58 No es pot enviar despr de la desconnexidel socket
$ ETOOMANYREFS
59 Hi ha massa refercies: no es poden unir
$ ETIMEDOUT
60 El temps de connexis'ha esgotat
$ ECONNREFUSED
61 Connexirebutjada
$ ELOOP
62 Hi ha massa nivells d'enllas simbics
$ ENAMETOOLONG
63 Nom d'arxiu massa llarg
$ EHOSTDOWN
64 La muina no es troba disponible
$ EHOSTUNREACH
65 No hi ha cap camfins a la muina
$ ENOTEMPTY
66 El directori no estbuit
$ EPROCLIM
67 Hi ha massa processos
$ EUSERS
68 Hi ha massa usuaris
$ EDQUOT
69 Quota de disc sobrepassada
$ ESTALE
70 Descriptor d'arxiu NFS incorrecte
$ EREMOTE
71 Massa nivells en el camde dest$ EBADRPC
72 L'estructura RPC es incorrecta
$ ERPCMISMATCH
73 La versidel RPC es incorrecta
$ EPROGUNAVAIL
74 El programa RPC no es troba disponible
$ EPROGMISMATCH
75 Versiincorrecta del programa
$ EPROCUNAVAIL
76 Procediment erroni per al programa
$ ENOLCK
77 No hi ha bloquejos disponibles
$ ENOSYS
78 Funcino implementada
$ EFTYPE
79 Tipus d'arxiu o de format inadequat
$ EAUTH
80 Error d'autenticaci$ ENEEDAUTH
81 Es necessita un autenticador
$ EIDRM
82 Identificador eliminat
$ ENOMSG
83 No hi ha missatges del tipus desitjat
$ EOVERFLOW
84 Valor massa gran per a ser emmagatzemat en el tipus de dades
$ EILSEQ
85 Seqncia de bytes ilegal
$ ENOTSUP
86 No suportat
$ ECANCELED
87 Operacicancelada
$ EBADMSG
88 Missatje incorrecte o corrupte
$ ENODATA
89 No hi ha missatges disponibles
$ ENOSR
90 No hi ha recursos de tipus STREAM
$ ENOSTR
91 No  un STREAM
$ ETIME
92 Temps d'espera esgotat en el ioctl STREAM
$ ENOATTR
93 Atribut inexistent
$ EMULTIHOP
94 S'ha intentat un multisalt
$ ENOLINK
95 L'enllas'ha servit
$ EPROTO
96 Error de protocol
$set 2
$ SIGHUP
1 Fde lia (hangup)
$ SIGINT
2 Interrupci$ SIGQUIT
3 Finalitzaci$ SIGILL
4 Instrucciilegal
$ SIGTRAP
5 Depuraci(Trace/BPT)
$ SIGABRT
6 Crida d'avort
$ SIGEMT
7 Captura d'EMT
$ SIGFPE
8 Excepcide coma flotant
$ SIGKILL
9 Matat
$ SIGBUS
10 Error del bus
$ SIGSEGV
11 Error de segmentaci$ SIGSYS
12 Crida al sistema incorrecta
$ SIGPIPE
13 Canal (pipe) trencat
$ SIGALRM
14 Alarma de rellotge
$ SIGTERM
15 Finalitzat
$ SIGURG
16 Condiciurgent d'E/S
$ SIGSTOP
17 Parat (per senyal)
$ SIGTSTP
18 Parat
$ SIGCONT
19 Continuant
$ SIGCHLD
20 El fill ha acabat
$ SIGTTIN
21 Parat (entrada de tty)
$ SIGTTOU
22 Parat (sortida de tty)
$ SIGIO
23 I/O permesa
$ SIGXCPU
24 S'ha sobrepassat el lit de temps de la CPU
$ SIGXFSZ
25 S'ha sobrepassat el lit de la longitud de l'arxiu
$ SIGVTALRM
26 El temporitzador virtual ha expirat
$ SIGPROF
27 El temporitzador del perfilador ha expirat
$ SIGWINCH
28 Canvis en la mida de la finestra
$ SIGINFO
29 Demanda d'informaci$ SIGUSR1
30 Senyal 1 definida per l'usuari
$ SIGUSR2
31 Senyal 2 definida per l'usuari
$ SIGPWR
32 Fallada/reinicialitzacide l'alimentaci