[BACK]Return to motd CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / src / etc / rc.d

Annotation of src/etc/rc.d/motd, Revision 1.2

1.1    lukem    1: #!/bin/sh
           2: #
1.2   ! lukem    3: # $NetBSD: motd,v 1.1.1.1 2000/03/10 11:53:24 lukem Exp $
1.1    lukem    4: #
           5:
           6: # PROVIDE: motd
           7: # REQUIRE: systemfs
           8:
           9: . /etc/rc.subr
           10:
           11: name="motd"
           12: start_precmd="checkyesno update_motd"
           13: start_cmd="motd_start"
           14: stop_cmd=":"
           15:
           16: motd_start()
           17: {
           18:        #       Update kernel info in /etc/motd
           19:        #       Must be done *before* interactive logins are possible
           20:        #       to prevent possible race conditions.
           21:        #
           22:        echo "Updating motd."
           23:        if [ ! -f /etc/motd ]; then
           24:                install -c -o root -g wheel -m 664 /dev/null /etc/motd
           25:        fi
           26:        T=/etc/_motd
           27:        rm -f $T
           28:        sysctl -n kern.version | sed 1q > $T
           29:        echo "" >> $T
           30:        sed '1,/^$/d' < /etc/motd >> $T
           31:        cmp -s $T /etc/motd || cp $T /etc/motd
           32:        rm -f $T
           33: }
           34:
1.2   ! lukem   35: load_rc_config $name
1.1    lukem   36: run_rc_command "$1"

CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>