[BACK]Return to patch-bg CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / net / samba30 / patches

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / net / samba30 / patches / Attic / patch-bg (download)

Revision 1.1.1.1 (vendor branch), Thu Dec 15 22:23:24 2011 UTC (11 years, 1 month ago) by asau
Branch: TNF
CVS Tags: pkgsrc-base, pkgsrc-2012Q4-base, pkgsrc-2012Q4, pkgsrc-2012Q3-base, pkgsrc-2012Q3, pkgsrc-2012Q2-base, pkgsrc-2012Q2, pkgsrc-2012Q1-base, pkgsrc-2012Q1, pkgsrc-2011Q4-base, pkgsrc-2011Q4
Changes since 1.1: +0 -0 lines

Reimport Samba 3.0.37 from net/samba as net/samba30 as part of Samba packages rotation.

$NetBSD: patch-bg,v 1.1.1.1 2011/12/15 22:23:24 asau Exp $

--- printing/nt_printing.c.orig	2009-09-30 21:21:56.000000000 +0900
+++ printing/nt_printing.c
@@ -351,8 +351,7 @@ static int sec_desc_upg_fn( TDB_CONTEXT 
 	SEC_DESC *sec, *new_sec;
 	TALLOC_CTX *ctx = state;
 	int result, i;
-	uint32 sd_size;
-	size_t size_new_sec;
+	size_t sd_size, size_new_sec;
 	DOM_SID sid;
 
 	if (!data.dptr || data.dsize == 0) {
@@ -560,28 +559,28 @@ BOOL nt_printing_init(void)
  
 	if (tdb_drivers)
 		tdb_close(tdb_drivers);
-	tdb_drivers = tdb_open_log(lock_path("ntdrivers.tdb"), 0, TDB_DEFAULT, O_RDWR|O_CREAT, 0600);
+	tdb_drivers = tdb_open_log(state_path("ntdrivers.tdb"), 0, TDB_DEFAULT, O_RDWR|O_CREAT, 0600);
 	if (!tdb_drivers) {
 		DEBUG(0,("nt_printing_init: Failed to open nt drivers database %s (%s)\n",
-			lock_path("ntdrivers.tdb"), strerror(errno) ));
+			state_path("ntdrivers.tdb"), strerror(errno) ));
 		return False;
 	}
  
 	if (tdb_printers)
 		tdb_close(tdb_printers);
-	tdb_printers = tdb_open_log(lock_path("ntprinters.tdb"), 0, TDB_DEFAULT, O_RDWR|O_CREAT, 0600);
+	tdb_printers = tdb_open_log(state_path("ntprinters.tdb"), 0, TDB_DEFAULT, O_RDWR|O_CREAT, 0600);
 	if (!tdb_printers) {
 		DEBUG(0,("nt_printing_init: Failed to open nt printers database %s (%s)\n",
-			lock_path("ntprinters.tdb"), strerror(errno) ));
+			state_path("ntprinters.tdb"), strerror(errno) ));
 		return False;
 	}
  
 	if (tdb_forms)
 		tdb_close(tdb_forms);
-	tdb_forms = tdb_open_log(lock_path("ntforms.tdb"), 0, TDB_DEFAULT, O_RDWR|O_CREAT, 0600);
+	tdb_forms = tdb_open_log(state_path("ntforms.tdb"), 0, TDB_DEFAULT, O_RDWR|O_CREAT, 0600);
 	if (!tdb_forms) {
 		DEBUG(0,("nt_printing_init: Failed to open nt forms database %s (%s)\n",
-			lock_path("ntforms.tdb"), strerror(errno) ));
+			state_path("ntforms.tdb"), strerror(errno) ));
 		return False;
 	}