[BACK]Return to distinfo CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / net / go-net

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / net / go-net / distinfo (download)

Revision 1.6, Thu Mar 16 19:14:19 2017 UTC (2 years, 7 months ago) by bsiegert
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2019Q3-base, pkgsrc-2019Q3, pkgsrc-2019Q2-base, pkgsrc-2019Q2, pkgsrc-2019Q1-base, pkgsrc-2019Q1, pkgsrc-2018Q4-base, pkgsrc-2018Q4, pkgsrc-2018Q3-base, pkgsrc-2018Q3, pkgsrc-2018Q2-base, pkgsrc-2018Q2, pkgsrc-2018Q1-base, pkgsrc-2018Q1, pkgsrc-2017Q4-base, pkgsrc-2017Q4, pkgsrc-2017Q3-base, pkgsrc-2017Q3, pkgsrc-2017Q2-base, pkgsrc-2017Q2, pkgsrc-2017Q1-base, pkgsrc-2017Q1, pkgsrc-, HEAD
Changes since 1.5: +5 -5 lines

Update go-net to 20170308. Part of PR pkg/52081 (a dependency of go-tools).

No changelog from upstream other than "git log".

$NetBSD: distinfo,v 1.6 2017/03/16 19:14:19 bsiegert Exp $

SHA1 (go-net-20170308-a6577fa.tar.gz) = 49eb7b74863a0cce94aa0924a6c4750775140f2e
RMD160 (go-net-20170308-a6577fa.tar.gz) = a27366dc6cf6989ef7cdac10c4baad5067ffb9ad
SHA512 (go-net-20170308-a6577fa.tar.gz) = 8307bdea9781c34a7fd39520005b0aa19f4e6e3a60a6231e4a4a776a13b054e2ddb99793a2cad08f584c399cb2c7adb9f559f4e4e126e19faa0255133ad26462
Size (go-net-20170308-a6577fa.tar.gz) = 790185 bytes