[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / mbone / mdd

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / mbone / mdd / Makefile (download)

Revision 1.7, Mon Oct 8 09:25:50 2012 UTC (9 years, 10 months ago) by asau
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2018Q2-base, pkgsrc-2018Q2, pkgsrc-2018Q1-base, pkgsrc-2018Q1, pkgsrc-2017Q4-base, pkgsrc-2017Q4, pkgsrc-2017Q3-base, pkgsrc-2017Q3, pkgsrc-2017Q2-base, pkgsrc-2017Q2, pkgsrc-2017Q1-base, pkgsrc-2017Q1, pkgsrc-2016Q4-base, pkgsrc-2016Q4, pkgsrc-2016Q3-base, pkgsrc-2016Q3, pkgsrc-2016Q2-base, pkgsrc-2016Q2, pkgsrc-2016Q1-base, pkgsrc-2016Q1, pkgsrc-2015Q4-base, pkgsrc-2015Q4, pkgsrc-2015Q3-base, pkgsrc-2015Q3, pkgsrc-2015Q2-base, pkgsrc-2015Q2, pkgsrc-2015Q1-base, pkgsrc-2015Q1, pkgsrc-2014Q4-base, pkgsrc-2014Q4, pkgsrc-2014Q3-base, pkgsrc-2014Q3, pkgsrc-2014Q2-base, pkgsrc-2014Q2, pkgsrc-2014Q1-base, pkgsrc-2014Q1, pkgsrc-2013Q4-base, pkgsrc-2013Q4, pkgsrc-2013Q3-base, pkgsrc-2013Q3, pkgsrc-2013Q2-base, pkgsrc-2013Q2, pkgsrc-2013Q1-base, pkgsrc-2013Q1, pkgsrc-2012Q4-base, pkgsrc-2012Q4
Changes since 1.6: +1 -2 lines

Drop PKG_DESTDIR_SUPPORT setting, "user-destdir" is default these days.

# $NetBSD: Makefile,v 1.7 2012/10/08 09:25:50 asau Exp $
#

DISTNAME=	mdd-20050318
CATEGORIES=	mbone
MASTER_SITES=	http://ftp.espci.fr/pub/mdd/
EXTRACT_SUFX=	.tgz

MAINTAINER=	manu@NetBSD.org
COMMENT=	Multicast file distribution tool

INSTALLATION_DIRS=	bin ${PKGMANDIR}/man1

do-install:
	${INSTALL_PROGRAM} ${WRKSRC}/mdd ${DESTDIR}${PREFIX}/bin/
	${INSTALL_DATA} ${WRKSRC}/mdd.1 ${DESTDIR}${PREFIX}/${PKGMANDIR}/man1/

.include "../../mk/bsd.pkg.mk"