The NetBSD Project

pkgsrc/math/

Click on a directory to enter that directory. Click on a file to display its revision history and to get a chance to display diffs between revisions.

Current directory: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / math

Current tag: pkgsrc-2022Q1-base


File Rev. Age Author Last log entry
[BACK] Parent Directory        
[DIR] R/        
[DIR] R-CGIwithR/        
[DIR] R-DAAG/        
[DIR] R-DBI/        
[DIR] R-DEoptimR/        
[DIR] R-FNN/        
[DIR] R-FlashMXML/        
[DIR] R-Formula/        
[DIR] R-GRASS/        
[DIR] R-ISLR/        
[DIR] R-ISwR/        
[DIR] R-KernSmooth/        
[DIR] R-LearnBayes/        
[DIR] R-Matrix/        
[DIR] R-MatrixModels/        
[DIR] R-PHYLOGR/        
[DIR] R-R2HTML/        
[DIR] R-RArcInfo/        
[DIR] R-RAutoGenRunTime/        
[DIR] R-RColorBrewer/        
[DIR] R-RGraphicsDevice/        
[DIR] R-RNetCDF/        
[DIR] R-RPostgreSQL/        
[DIR] R-RandomFields/        
[DIR] R-RandomFieldsUtils/        
[DIR] R-Rcmdr/        
[DIR] R-RcmdrMisc/        
[DIR] R-Rcpp/        
[DIR] R-RcppArmadillo/        
[DIR] R-RcppEigen/        
[DIR] R-SparseM/        
[DIR] R-VGAM/        
[DIR] R-VR/        
[DIR] R-XML/        
[DIR] R-abind/        
[DIR] R-acepack/        
[DIR] R-akima/        
[DIR] R-aplpack/        
[DIR] R-backports/        
[DIR] R-bbmle/        
[DIR] R-bdsmatrix/        
[DIR] R-bitops/        
[DIR] R-boot/        
[DIR] R-broom/        
[DIR] R-car/        
[DIR] R-carData/        
[DIR] R-cellranger/        
[DIR] R-chron/        
[DIR] R-circular/        
[DIR] R-classInt/        
[DIR] R-clim.pact/        
[DIR] R-cluster/        
[DIR] R-coda/        
[DIR] R-combinat/        
[DIR] R-compositions/        
[DIR] R-countrycode/        
[DIR] R-date/        
[DIR] R-digest/        
[DIR] R-dplyr/        
[DIR] R-e1071/        
[DIR] R-ellipsis/        
[DIR] R-emdbook/        
[DIR] R-energy/        
[DIR] R-estimability/        
[DIR] R-evaluate/        
[DIR] R-forcats/        
[DIR] R-forecast/        
[DIR] R-foreign/        
[DIR] R-formatR/        
[DIR] R-fracdiff/        
[DIR] R-gdata/        
[DIR] R-generics/        
[DIR] R-genetics/        
[DIR] R-geoR/        
[DIR] R-geoRglm/        
[DIR] R-goftest/        
[DIR] R-googlesheets4/        
[DIR] R-grid/        
[DIR] R-gsl/        
[DIR] R-gss/        
[DIR] R-gstat/        
[DIR] R-gtable/        
[DIR] R-gtools/        
[DIR] R-hexbin/        
[DIR] R-highr/        
[DIR] R-httpRequest/        
[DIR] R-hwde/        
[DIR] R-ids/        
[DIR] R-igraph/        
[DIR] R-insight/        
[DIR] R-intervals/        
[DIR] R-knitr/        
[DIR] R-lattice/        
[DIR] R-latticeExtra/        
[DIR] R-lme4/        
[DIR] R-lmm/        
[DIR] R-lmtest/        
[DIR] R-mapproj/        
[DIR] R-maps/        
[DIR] R-markdown/        
[DIR] R-mgcv/        
[DIR] R-mime/        
[DIR] R-minqa/        
[DIR] R-mitools/        
[DIR] R-mnormt/        
[DIR] R-modelr/        
[DIR] R-moonsun/        
[DIR] R-mvtnorm/        
[DIR] R-ncdf/        
[DIR] R-ncdf4/        
[DIR] R-nimble/        
[DIR] R-nlme/        
[DIR] R-nloptr/        
[DIR] R-nortest/        
[DIR] R-numDeriv/        
[DIR] R-pbkrtest/        
[DIR] R-pixmap/        
[DIR] R-plyr/        
[DIR] R-poweRlaw/        
[DIR] R-pracma/        
[DIR] R-prettyunits/        
[DIR] R-prob/        
[DIR] R-proxy/        
[DIR] R-psych/        
[DIR] R-quadprog/        
[DIR] R-quantreg/        
[DIR] R-randomForest/        
[DIR] R-recommended/        
[DIR] R-relimp/        
[DIR] R-repurrrsive/        
[DIR] R-reshape2/        
[DIR] R-robustbase/        
[DIR] R-rpart/        
[DIR] R-rstudioapi/        
[DIR] R-sandwich/        
[DIR] R-sets/        
[DIR] R-sgeostat/        
[DIR] R-shapefiles/        
[DIR] R-sp/        
[DIR] R-spacetime/        
[DIR] R-splancs/        
[DIR] R-stabledist/        
[DIR] R-stat.extend/        
[DIR] R-statmod/        
[DIR] R-stringdist/        
[DIR] R-stringr/        
[DIR] R-survey/        
[DIR] R-survival/        
[DIR] R-tensor/        
[DIR] R-tensorA/        
[DIR] R-tibble/        
[DIR] R-tidyr/        
[DIR] R-tmvnsim/        
[DIR] R-units/        
[DIR] R-urca/        
[DIR] R-vctrs/        
[DIR] R-wle/        
[DIR] R-xtable/        
[DIR] R-xts/        
[DIR] R-zeallot/        
[DIR] R-zoo/        
[DIR] TinySVM/        
[DIR] aamath/        
[DIR] abacus/        
[DIR] abs/        
[DIR] admesh/        
[DIR] algae/        
[DIR] amath/        
[DIR] analitza/        
[DIR] antixls/        
[DIR] apecrunch/        
[DIR] aribas/        
[DIR] arpack/        
[DIR] arpack-ng/        
[DIR] basic-stats/        
[DIR] bc/        
[DIR] bc-gh/        
[DIR] bcal/        
[DIR] blas/        
[DIR] blas64/        
[DIR] blitz++/        
[DIR] boolstuff/        
[DIR] calc/        
[DIR] calcoo/        
[DIR] cantor/        
[DIR] capc-calc/        
[DIR] cassowary/        
[DIR] cblas/        
[DIR] cblas64/        
[DIR] cgal/        
[DIR] classias/        
[DIR] clisp-pari/        
[DIR] cln/        
[DIR] cloog/        
[DIR] coinmp/        
[DIR] congen/        
[DIR] coq/        
[DIR] coq-mathcomp/        
[DIR] crfsuite/        
[DIR] dbell-calc/        
[DIR] dcdflib.c/        
[DIR] dcdflib.f/        
[DIR] dfftpack/        
[DIR] dieharder/        
[DIR] djbfft/        
[DIR] djbsort/        
[DIR] double-conversion/        
[DIR] dragonbox/        
[DIR] eigen2/        
[DIR] eigen3/        
[DIR] eispack/        
[DIR] erfa/        
[DIR] ess/        
[DIR] eukleides/        
[DIR] eukleides10/        
[DIR] euler/        
[DIR] extcalc/        
[DIR] fftpack/        
[DIR] ffts/        
[DIR] fftw/        
[DIR] fftw-long/        
[DIR] fftw-quad/        
[DIR] fftw2/        
[DIR] fftwf/        
[DIR] fgmp/        
[DIR] fitme/        
[DIR] fityk/        
[DIR] flann-lib/        
[DIR] four-bar-rs/        
[DIR] fplll/        
[DIR] fricas/        
[DIR] funst/        
[DIR] galculator/        
[DIR] gap/        
[DIR] gappa/        
[DIR] gcalctool/        
[DIR] gcalctool-gtk3/        
[DIR] geg/        
[DIR] genius/        
[DIR] glpk/        
[DIR] gmp/        
[DIR] gnome-calculator/        
[DIR] gnumeric/        
[DIR] gnumeric-current/        
[DIR] gnumeric0/        
[DIR] gnumeric110/        
[DIR] gnumeric112/        
[DIR] gnumeric14/        
[DIR] go-stats/        
[DIR] go-units/        
[DIR] goffice/        
[DIR] gp-autpgrp/        
[DIR] gp-factint/        
[DIR] gp-fplsa/        
[DIR] gp-grape/        
[DIR] gp-grpconst/        
[DIR] gp-lag/        
[DIR] grace/        
[DIR] graphopt/        
[DIR] grpn/        
[DIR] gsl/        
[DIR] gtklife/        
[DIR] guppi/        
[DIR] harmbase2/        
[DIR] harmgen/        
[DIR] harminv/        
[DIR] heirloom-factor/        
[DIR] heirloom-units/        
[DIR] hercules4sdl-decnumber/        
[DIR] hercules4sdl-softfloat/        
[DIR] herisvm/        
[DIR] hs-adjunctions/        
[DIR] hs-algebraic-graphs/        
[DIR] hs-bifunctors/        
[DIR] hs-commutative-semigroups/        
[DIR] hs-comonad/        
[DIR] hs-contravariant/        
[DIR] hs-dense-linear-algebra/        
[DIR] hs-digits/        
[DIR] hs-distributive/        
[DIR] hs-free/        
[DIR] hs-ieee754/        
[DIR] hs-indexed-profunctors/        
[DIR] hs-integer-conversion/        
[DIR] hs-integer-logarithms/        
[DIR] hs-invariant/        
[DIR] hs-kan-extensions/        
[DIR] hs-math-functions/        
[DIR] hs-mod/        
[DIR] hs-monoid-subclasses/        
[DIR] hs-mwc-random/        
[DIR] hs-nats/        
[DIR] hs-primes/        
[DIR] hs-profunctors/        
[DIR] hs-quote-quot/        
[DIR] hs-scientific/        
[DIR] hs-semigroupoids/        
[DIR] hs-semigroups/        
[DIR] hs-semirings/        
[DIR] hs-statistics/        
[DIR] imath/        
[DIR] ipopt/        
[DIR] isl/        
[DIR] itpp/        
[DIR] kalgebra/        
[DIR] kalk/        
[DIR] kalker/        
[DIR] kcalc/        
[DIR] kissfft/        
[DIR] kseg/        
[DIR] lapack/        
[DIR] lapack64/        
[DIR] lapacke/        
[DIR] lapacke64/        
[DIR] libffm/        
[DIR] libfixmath/        
[DIR] libint/        
[DIR] libixion/        
[DIR] liblbfgs/        
[DIR] liblinear/        
[DIR] libmatheval/        
[DIR] libnumbertext/        
[DIR] libquadmath/        
[DIR] libshorttext/        
[DIR] libsvm/        
[DIR] linpack/        
[DIR] lp_solve/        
[DIR] ltm/        
[DIR] lua-cassowary/        
[DIR] lumina-calculator/        
[DIR] mapm/        
[DIR] mathomatic/        
[DIR] maxima/        
[DIR] mcsim/        
[DIR] meschach/        
[DIR] metis/        
[DIR] minisat/        
[DIR] minpack/        
[DIR] mpcomplex/        
[DIR] mpfi/        
[DIR] mpfr/        
[DIR] mprime/        
[DIR] mprime-bin/        
[DIR] mtl/        
[DIR] muparser/        
[DIR] newmat/        
[DIR] nickle/        
[DIR] nlopt/        
[DIR] ntl/        
[DIR] ocaml-num/        
[DIR] ocaml-zarith/        
[DIR] octave/        
[DIR] octave-current/        
[DIR] octave-forge/        
[DIR] odepack/        
[DIR] openaxiom/        
[DIR] openblas/        
[DIR] openblas64/        
[DIR] openblas64_openmp/        
[DIR] openblas64_pthread/        
[DIR] openblas_openmp/        
[DIR] openblas_pthread/        
[DIR] openfst/        
[DIR] ordCalc/        
[DIR] orpie/        
[DIR] otter/        
[DIR] p5-Algorithm-BloomFilter/        
[DIR] p5-Algorithm-Cluster/        
[DIR] p5-Algorithm-Munkres/        
[DIR] p5-Alien-GMP/        
[DIR] p5-BigInteger/        
[DIR] p5-Excel-Template/        
[DIR] p5-Excel-Template-Plus/        
[DIR] p5-Interpolate/        
[DIR] p5-Math-Base-Convert/        
[DIR] p5-Math-Base36/        
[DIR] p5-Math-Base85/        
[DIR] p5-Math-BaseCnv/        
[DIR] p5-Math-Bezier/        
[DIR] p5-Math-BigInt/        
[DIR] p5-Math-BigInt-GMP/        
[DIR] p5-Math-BigInt-Pari/        
[DIR] p5-Math-BigInteger/        
[DIR] p5-Math-Calc-Units/        
[DIR] p5-Math-Complex/        
[DIR] p5-Math-Derivative/        
[DIR] p5-Math-FFT/        
[DIR] p5-Math-GMP/        
[DIR] p5-Math-Int128/        
[DIR] p5-Math-Int64/        
[DIR] p5-Math-Interpolate/        
[DIR] p5-Math-Matrix/        
[DIR] p5-Math-MatrixReal/        
[DIR] p5-Math-Pari/        
[DIR] p5-Math-Permute-List/        
[DIR] p5-Math-Prime-Util/        
[DIR] p5-Math-Random/        
[DIR] p5-Math-Random-ISAAC/        
[DIR] p5-Math-Random-ISAAC-XS/        
[DIR] p5-Math-Random-MT/        
[DIR] p5-Math-Random-MT-Auto/        
[DIR] p5-Math-Random-MT-Perl/        
[DIR] p5-Math-Round/        
[DIR] p5-Math-Spline/        
[DIR] p5-Math-Systems/        
[DIR] p5-Math-Utils/        
[DIR] p5-Math-VecStat/        
[DIR] p5-MatrixReal/        
[DIR] p5-Number-Compare/        
[DIR] p5-Number-Latin/        
[DIR] p5-Number-Range/        
[DIR] p5-Number-Tolerant/        
[DIR] p5-Number-WithError/        
[DIR] p5-Roman/        
[DIR] p5-Set-Crontab/        
[DIR] p5-Set-Infinite/        
[DIR] p5-Spreadsheet-ParseExcel/        
[DIR] p5-Spreadsheet-Read/        
[DIR] p5-Spreadsheet-ReadSXC/        
[DIR] p5-Spreadsheet-WriteExcel/        
[DIR] p5-Spreadsheet-XLSX/        
[DIR] p5-Statistics-Basic/        
[DIR] p5-Statistics-CaseResampling/        
[DIR] p5-Statistics-Descriptive/        
[DIR] p5-Statistics-Distributions/        
[DIR] p5-Statistics-TTest/        
[DIR] p5-Test-Number-Delta/        
[DIR] pari/        
[DIR] pari-galdata/        
[DIR] pari-seadata/        
[DIR] pari-seadata-small/        
[DIR] pari23/        
[DIR] pcg/        
[DIR] pear-Math_BigInteger/        
[DIR] pear-Numbers_Roman/        
[DIR] pear-Numbers_Words/        
[DIR] php-bcmath/        
[DIR] php-stats/        
[DIR] php4-bcmath/        
[DIR] pkg/        
[DIR] plumed/        
[DIR] ppl/        
[DIR] prng/        
[DIR] pspp/        
[DIR] py-Keras-Applications/        
[DIR] py-Keras-Preprocessing/        
[DIR] py-Numeric/        
[DIR] py-Scientific/        
[DIR] py-Scientific-doc/        
[DIR] py-Theano/        
[DIR] py-abcpmc/        
[DIR] py-almost/        
[DIR] py-arviz/        
[DIR] py-asdf/        
[DIR] py-asdf-standard/        
[DIR] py-asdf-transform-schemas/        
[DIR] py-asdf-unit-schemas/        
[DIR] py-asteval/        
[DIR] py-astroML/        
[DIR] py-astroplan/        
[DIR] py-astropy/        
[DIR] py-astropy-helpers/        
[DIR] py-astroquery/        
[DIR] py-autograd/        
[DIR] py-bottleneck/        
[DIR] py-cdecimal/        
[DIR] py-claripy/        
[DIR] py-colormath/        
[DIR] py-ephem/        
[DIR] py-ephem3/        
[DIR] py-fftw/        
[DIR] py-fpconst/        
[DIR] py-gmpy/        
[DIR] py-gmpy2/        
[DIR] py-gwcs/        
[DIR] py-infinity/        
[DIR] py-intervals/        
[DIR] py-jplephem/        
[DIR] py-kiwisolver/        
[DIR] py-libixion/        
[DIR] py-lmfit/        
[DIR] py-mpmath/        
[DIR] py-munkres/        
[DIR] py-netCDF4/        
[DIR] py-networkx/        
[DIR] py-noise/        
[DIR] py-nptyping/        
[DIR] py-numarray/        
[DIR] py-numba/        
[DIR] py-numexpr/        
[DIR] py-numpy/        
[DIR] py-numpy16/        
[DIR] py-pandas/        
[DIR] py-pandas-datareader/        
[DIR] py-patsy/        
[DIR] py-photutils/        
[DIR] py-powerlaw/        
[DIR] py-pyerfa/        
[DIR] py-pymc3/        
[DIR] py-pytables/        
[DIR] py-pythran/        
[DIR] py-pyvo/        
[DIR] py-pywavelets/        
[DIR] py-quadprog/        
[DIR] py-roman/        
[DIR] py-rpy/        
[DIR] py-scikit-image/        
[DIR] py-scikit-learn/        
[DIR] py-scipy/        
[DIR] py-scipy12/        
[DIR] py-simpleeval/        
[DIR] py-sklearn-pandas/        
[DIR] py-smt/        
[DIR] py-statsmodels/        
[DIR] py-sympy/        
[DIR] py-tables/        
[DIR] py-tensorboard/        
[DIR] py-tensorflow-tensorboard/        
[DIR] py-uncertainties/        
[DIR] py-xarray/        
[DIR] py-xgboost/        
[DIR] py-z3/        
[DIR] py-z3solver/        
[DIR] qalculate/        
[DIR] qalculate-bases/        
[DIR] qalculate-currency/        
[DIR] qalculate-gtk/        
[DIR] qalculate-kde/        
[DIR] qalculate-units/        
[DIR] qhull/        
[DIR] qrupdate/        
[DIR] quadpack/        
[DIR] randlib/        
[DIR] ranger/        
[DIR] rlab/        
[DIR] ruby-bigfloat/        
[DIR] ruby-bitvector/        
[DIR] ruby-enumerable-statistics/        
[DIR] ruby-gsl/        
[DIR] ruby-matrix/        
[DIR] ruby-narray/        
[DIR] ruby-rb-gsl/        
[DIR] ruby-roo/        
[DIR] ruby-spreadsheet/        
[DIR] sc/        
[DIR] sc-im/        
[DIR] scalapack/        
[DIR] scilab/        
[DIR] slatec/        
[DIR] smath-studio/        
[DIR] snns/        
[DIR] sollya/        
[DIR] speedcrunch/        
[DIR] stan-math/        
[DIR] statist/        
[DIR] sundials/        
[DIR] superlu/        
[DIR] svmlin/        
[DIR] tasp-vsipl/        
[DIR] teapot/        
[DIR] tela/        
[DIR] tex-apnum/        
[DIR] tex-apnum-doc/        
[DIR] tex-fp/        
[DIR] tex-fp-doc/        
[DIR] tex-japanese-mathformulas/        
[DIR] tex-japanese-mathformulas-doc/        
[DIR] tex-jpneduenumerate/        
[DIR] tex-jpneduenumerate-doc/        
[DIR] tex-jpnedumathsymbols/        
[DIR] tex-jpnedumathsymbols-doc/        
[DIR] tex-kastrup/        
[DIR] tex-kastrup-doc/        
[DIR] tex-lualatex-math/        
[DIR] tex-lualatex-math-doc/        
[DIR] tex-mathpartir/        
[DIR] tex-mathpartir-doc/        
[DIR] tex-mathspec/        
[DIR] tex-mathspec-doc/        
[DIR] tex-minifp/        
[DIR] tex-minifp-doc/        
[DIR] tex-physics/        
[DIR] tex-physics-doc/        
[DIR] tex-unicode-math/        
[DIR] tex-unicode-math-doc/        
[DIR] tex-zhnumber/        
[DIR] tex-zhnumber-doc/        
[DIR] texdrive/        
[DIR] tochnog/        
[DIR] udunits/        
[DIR] units/        
[DIR] vista/        
[DIR] volk/        
[DIR] vowpal_wabbit/        
[DIR] wxmathplot/        
[DIR] wxmaxima/        
[DIR] xeukleides/        
[DIR] xeukleides10/        
[DIR] xfractint/        
[DIR] xgap/        
[DIR] xldlas/        
[DIR] xlife/        
[DIR] xlispstat/        
[DIR] xmgr/        
[DIR] xyconvert/        
[DIR] xylib/        
[DIR] yacas/        
[DIR] yices2/        
[DIR] yorick/        
[DIR] z3/        
[TXT] Makefile  1.537   21 months  pho   math/Makefile: + hs-indexed-profunctors


CVSweb <webmaster@jp.NetBSD.org>