[BACK]Return to distinfo CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / lang / ruby23-base

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / lang / ruby23-base / Attic / distinfo (download)

Revision 1.18, Thu Jan 3 05:19:03 2019 UTC (5 years, 3 months ago) by taca
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2019Q1-base, pkgsrc-2019Q1
Changes since 1.17: +5 -5 lines

lang/ruby: switch to use distfiles in '.xz' format

Switch to use distfiles in '.xz' format.

$NetBSD: distinfo,v 1.18 2019/01/03 05:19:03 taca Exp $

SHA1 (ruby-2.3.8.tar.xz) = 9771acdad851bbf0ef349bb7da5d0ffc91a860ed
RMD160 (ruby-2.3.8.tar.xz) = 79cd13b33a492835375ee8a551ce01c317f4ecba
SHA512 (ruby-2.3.8.tar.xz) = 06373050e6c1af9cb6a5863aef878b21c8a45fd0e68414e3d546cb73ec3028207d3acc0a9326428f172b9347a30bbe69a16f9dc0bdb739161d677adb2d888095
Size (ruby-2.3.8.tar.xz) = 11465792 bytes
SHA1 (patch-configure) = 3737bf52082288b02e7382d71a322f4822c5abe4
SHA1 (patch-ext_dbm_extconf.rb) = c998f8735db54b1ae2bc8b6caa359ce88bc7a45b
SHA1 (patch-ext_openssl_ossl__ssl.c) = 24e794aae278da6204e29212d9e2add0b0119ea4
SHA1 (patch-lib_mkmf.rb) = d01302bac014ec1d72bbf19df64bc2c93c07ec5e
SHA1 (patch-lib_rdoc_ri_driver.rb) = bdbe04aa1dd1719d901233b16bcb318172a42b6c
SHA1 (patch-lib_rubygems.rb) = d8968f54bdc973379675a3ebb5ca68325cff6644
SHA1 (patch-lib_rubygems_commands_setup__command.rb) = 7f5af0331a7e16f6c3ed472cf33ddaf762c5c4b2
SHA1 (patch-lib_rubygems_config__file.rb) = 6c45b2adaa35284d32e5c3035d8435897bd22bda
SHA1 (patch-lib_rubygems_defaults.rb) = 3a4bfa91441a7416d079e51719d7df646d1aa940
SHA1 (patch-lib_rubygems_dependency__installer.rb) = 91741a1836d3635d3b89dd7d775c3ae549f6363c
SHA1 (patch-lib_rubygems_install__update__options.rb) = 167cfeeb47842d20eaadd15ed89ea886cbfd33db
SHA1 (patch-lib_rubygems_installer.rb) = 37218b0ebf874095dce8b92bc30b5beb720e13a2
SHA1 (patch-lib_rubygems_platform.rb) = 244a6698636012235882ae606ae3a3b4dffd3faf
SHA1 (patch-lib_rubygems_specification.rb) = 46f517d6128d1366c0a302a7d04d2caec7ec948f
SHA1 (patch-test_rubygems_test__gem.rb) = 47cc7af18fc5f30d6d695e70851cfaf3205a9266
SHA1 (patch-tool_rbinstall.rb) = 159b657293029cb5bc096d7c23ae85fe05c88ba2