[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / games / scummvm-bass

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / games / scummvm-bass / Makefile (download)

Revision 1.8, Sat Oct 6 11:54:53 2012 UTC (10 years, 11 months ago) by asau
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2019Q4-base, pkgsrc-2019Q4, pkgsrc-2019Q3-base, pkgsrc-2019Q3, pkgsrc-2019Q2-base, pkgsrc-2019Q2, pkgsrc-2019Q1-base, pkgsrc-2019Q1, pkgsrc-2018Q4-base, pkgsrc-2018Q4, pkgsrc-2018Q3-base, pkgsrc-2018Q3, pkgsrc-2018Q2-base, pkgsrc-2018Q2, pkgsrc-2018Q1-base, pkgsrc-2018Q1, pkgsrc-2017Q4-base, pkgsrc-2017Q4, pkgsrc-2017Q3-base, pkgsrc-2017Q3, pkgsrc-2017Q2-base, pkgsrc-2017Q2, pkgsrc-2017Q1-base, pkgsrc-2017Q1, pkgsrc-2016Q4-base, pkgsrc-2016Q4, pkgsrc-2016Q3-base, pkgsrc-2016Q3, pkgsrc-2016Q2-base, pkgsrc-2016Q2, pkgsrc-2016Q1-base, pkgsrc-2016Q1, pkgsrc-2015Q4-base, pkgsrc-2015Q4, pkgsrc-2015Q3-base, pkgsrc-2015Q3, pkgsrc-2015Q2-base, pkgsrc-2015Q2, pkgsrc-2015Q1-base, pkgsrc-2015Q1, pkgsrc-2014Q4-base, pkgsrc-2014Q4, pkgsrc-2014Q3-base, pkgsrc-2014Q3, pkgsrc-2014Q2-base, pkgsrc-2014Q2, pkgsrc-2014Q1-base, pkgsrc-2014Q1, pkgsrc-2013Q4-base, pkgsrc-2013Q4, pkgsrc-2013Q3-base, pkgsrc-2013Q3, pkgsrc-2013Q2-base, pkgsrc-2013Q2, pkgsrc-2013Q1-base, pkgsrc-2013Q1, pkgsrc-2012Q4-base, pkgsrc-2012Q4
Changes since 1.7: +1 -3 lines

Drop superfluous PKG_DESTDIR_SUPPORT, "user-destdir" is default these days.

# $NetBSD: Makefile,v 1.8 2012/10/06 11:54:53 asau Exp $
#

DISTNAME=		BASS-Floppy
PKGNAME=		scummvm-bass-0
PKGREVISION=		1
CATEGORIES=		games
MASTER_SITES=		http://www.mixnmojo.com/bss/
EXTRACT_SUFX=		.zip

MAINTAINER=		pkgsrc-users@NetBSD.org
HOMEPAGE=		http://scummvm.sourceforge.net/
COMMENT=		Beneath a Steel Sky

WRKSRC=			${WRKDIR}/sky-floppy

BASSDIR=	${PREFIX}/share/games/bass

INSTALLATION_DIRS=	bin

do-build:
	${SED} "s|@BASSDIR@|${BASSDIR}|" <${FILESDIR}/bass.sh \
		>${WRKDIR}/bass.sh

do-install:
	${INSTALL_DATA_DIR} ${DESTDIR}${BASSDIR}
	${INSTALL_DATA} ${WRKSRC}/sky.dnr ${WRKSRC}/sky.dsk ${DESTDIR}${BASSDIR}
	${INSTALL_SCRIPT} ${WRKDIR}/bass.sh ${DESTDIR}${PREFIX}/bin/bass

.include "../../mk/bsd.pkg.mk"