[BACK]Return to Makefile CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / games / an

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / games / an / Makefile (download)

Revision 1.7, Sat Oct 6 11:54:30 2012 UTC (10 years, 11 months ago) by asau
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2021Q1-base, pkgsrc-2021Q1, pkgsrc-2020Q4-base, pkgsrc-2020Q4, pkgsrc-2020Q3-base, pkgsrc-2020Q3, pkgsrc-2020Q2-base, pkgsrc-2020Q2, pkgsrc-2020Q1-base, pkgsrc-2020Q1, pkgsrc-2019Q4-base, pkgsrc-2019Q4, pkgsrc-2019Q3-base, pkgsrc-2019Q3, pkgsrc-2019Q2-base, pkgsrc-2019Q2, pkgsrc-2019Q1-base, pkgsrc-2019Q1, pkgsrc-2018Q4-base, pkgsrc-2018Q4, pkgsrc-2018Q3-base, pkgsrc-2018Q3, pkgsrc-2018Q2-base, pkgsrc-2018Q2, pkgsrc-2018Q1-base, pkgsrc-2018Q1, pkgsrc-2017Q4-base, pkgsrc-2017Q4, pkgsrc-2017Q3-base, pkgsrc-2017Q3, pkgsrc-2017Q2-base, pkgsrc-2017Q2, pkgsrc-2017Q1-base, pkgsrc-2017Q1, pkgsrc-2016Q4-base, pkgsrc-2016Q4, pkgsrc-2016Q3-base, pkgsrc-2016Q3, pkgsrc-2016Q2-base, pkgsrc-2016Q2, pkgsrc-2016Q1-base, pkgsrc-2016Q1, pkgsrc-2015Q4-base, pkgsrc-2015Q4, pkgsrc-2015Q3-base, pkgsrc-2015Q3, pkgsrc-2015Q2-base, pkgsrc-2015Q2, pkgsrc-2015Q1-base, pkgsrc-2015Q1, pkgsrc-2014Q4-base, pkgsrc-2014Q4, pkgsrc-2014Q3-base, pkgsrc-2014Q3, pkgsrc-2014Q2-base, pkgsrc-2014Q2, pkgsrc-2014Q1-base, pkgsrc-2014Q1, pkgsrc-2013Q4-base, pkgsrc-2013Q4, pkgsrc-2013Q3-base, pkgsrc-2013Q3, pkgsrc-2013Q2-base, pkgsrc-2013Q2, pkgsrc-2013Q1-base, pkgsrc-2013Q1, pkgsrc-2012Q4-base, pkgsrc-2012Q4
Changes since 1.6: +1 -3 lines

Drop superfluous PKG_DESTDIR_SUPPORT, "user-destdir" is default these days.

# $NetBSD: Makefile,v 1.7 2012/10/06 11:54:30 asau Exp $
#

DISTNAME=	an-0.93
CATEGORIES=	games
MASTER_SITES=	ftp://suburbia.net/pub/rmj/

MAINTAINER=	jonb@NetBSD.org
COMMENT=	Very fast anagram generator

INSTALLATION_DIRS=	bin ${PKGMANDIR}/man6

INSTALL_MAKE_FLAGS=	INSTALLDIR=${DESTDIR}${PREFIX}/bin \
			MANDIR=${DESTDIR}${PREFIX}/${PKGMANDIR}/man6

WRKSRC=		${WRKDIR}/an-0.93

.include "../../mk/bsd.pkg.mk"