[BACK]Return to DESCR CVS log [TXT][DIR] Up to [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / devel / golint

File: [cvs.NetBSD.org] / pkgsrc / devel / golint / DESCR (download)

Revision 1.1, Wed Dec 30 14:12:03 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by bsiegert
Branch: MAIN
CVS Tags: pkgsrc-2020Q2-base, pkgsrc-2020Q2, pkgsrc-2020Q1-base, pkgsrc-2020Q1, pkgsrc-2019Q4-base, pkgsrc-2019Q4, pkgsrc-2019Q3-base, pkgsrc-2019Q3, pkgsrc-2019Q2-base, pkgsrc-2019Q2, pkgsrc-2019Q1-base, pkgsrc-2019Q1, pkgsrc-2018Q4-base, pkgsrc-2018Q4, pkgsrc-2018Q3-base, pkgsrc-2018Q3, pkgsrc-2018Q2-base, pkgsrc-2018Q2, pkgsrc-2018Q1-base, pkgsrc-2018Q1, pkgsrc-2017Q4-base, pkgsrc-2017Q4, pkgsrc-2017Q3-base, pkgsrc-2017Q3, pkgsrc-2017Q2-base, pkgsrc-2017Q2, pkgsrc-2017Q1-base, pkgsrc-2017Q1, pkgsrc-2016Q4-base, pkgsrc-2016Q4, pkgsrc-2016Q3-base, pkgsrc-2016Q3, pkgsrc-2016Q2-base, pkgsrc-2016Q2, pkgsrc-2016Q1-base, pkgsrc-2016Q1, HEAD

Add a package for golint.
golint lints the Go source files named on its command line.

golint lints the Go source files named on its command line.